کاربران

1

تعداد کاربران وارد شده به اپلیکیشن

5,9,5,6,4,12,18,14,10,15,12,5,8,5,12,5,12,10,16,12
کاربر آنلاین

1

تعداد کاربران آنلاین در اپلیکیشن

3,2,4,6,12,14,8,7,14,16,12,7,8,4,3,2,2,5,6,7
اخبار

2

تعداد اخبار بارگزاری شده

5,10,5,20,22,12,15,18,20,15,8,12,22,5,10,12,22,15,16,10
ترانه

0

تعداد ترانه های بارگزاری شده

5,9,5,6,4,12,18,14,10,15,12,5,8,5,12,5,12,10,16,12

وضعیت کاربران رادیو

وضعیت زمانی استفاده کاربران از اپلیکیشن رادیو سِما

فعالیت امواج در ایالات متحده آمریکا